Bestuurlijke vernieuwing: nieuwe werkwijze gemeenteraad Losser in 2019

De gemeenteraad van Losser besteedt deze raadsperiode extra aandacht aan bestuurlijke vernieuwing. Een werkgroep van de raad verricht hiervoor het voorwerk. Na een eerste verkenning richt de werkgroep zich met name op het beantwoorden van twee vragen:

  1. Op welke wijze komt de raad meer aan de voorkant van beleidsprocessen?
  2. Op welke wijze kan de relatie tussen inwoners en gemeenteraad meer vorm en inhoud krijgen?

Nieuwe vergaderopzet in 2019. Aanvangstijd naar 19.00 uur

Een derde onderwerp dat in de werkgroep naar voren is gekomen, is de behoefte aan een andere wijze van vergaderen. Om in 2019 meer ruimte te krijgen voor experimenten is gekozen voor een andere vergaderopzet. De twee raadscommissies worden in 2019 op één avond gepland. Dit houdt in dat de vergaderingen van de commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte na elkaar plaatsvinden. De begintijd wordt 19.00 uur, 22.30 uur is de eindtijd waarnaar wordt gestreefd. De inhoud van de agenda’s bepaalt welke commissie om 19.00 uur begint. Getracht wordt de commissies wisselend om 19.00 uur te laten beginnen. De vergaderingen van de gemeenteraad beginnen in 2019 ook om 19.00 uur.

Informatie over vergaderingen van commissies en gemeenteraad staat op www.losser.nl

Op de website van Losser worden de vergaderdata en de agenda’s bekend gemaakt. De vergaderingen van commissies en gemeenteraad kunnen via de website ook live worden bekeken: https://www.losser.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Vergaderingen_gemeenteraad_en_raadscommissies

Themabijeenkomsten van de raad

Door de andere vergaderopzet komt een aantal dinsdagen vrij voor andere vormen van overleg. Een aantal van deze dinsdagen is al gevuld met onderwerpen:

  • 8 januari           Beleid zonnevelden
  • 15 januari         Losser Flexibel en Verbonden en I-Burgerzaken
  • 12 februari        Detailhandelsvisie
  • 19 maart           Politie
  • 16 april             nog beschikbaar
  • 27 augustus     nog beschikbaar
  • 24 september   nog beschikbaar
  • 17 december    nog beschikbaar