Begroting van de Gemeente Losser is in de komende jaren structureel positief

Het college van B&W van de gemeente Losser heeft de Programmabegroting 2022-2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Die begroting ziet er goed uit en is financieel op orde.
Wethouder financiën Harry Nijhuis: “de afgelopen jaren hebben we in Losser steeds solide financieel beleid gevoerd. Daarom kunnen we ook voor het komende jaar 2022 een mooie begroting presenteren. De financiële positie van de gemeente Losser blijft onverminderd sterk. Onze reserves, in de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd, zijn nog steeds robuust. De aanpassing van de algemene belastingen (waaronder de OZB) kan dan ook beperkt blijven tot de gebruikelijke inflatiecorrectie. We hebben de stijging van de afvalstofheffing weten te beperken tot gemiddeld 1,5 %. Dat is fors lager dan de trend van voorgaande jaren en lager dan het algemeen landelijke beeld. De hondenbelasting wordt in 2022 afgeschaft. Het financieel perspectief is voor de jaren 2022 t/m 2025 structureel positief. Ik ben dus een tevreden wethouder van financiën.”

In de Voorjaarsnota 2021, die op 6 juli 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, zijn al de beleidsmatige en budgettaire keuzes voor de komende jaren gemaakt. Harry Nijhuis: “we blijven de komende jaren investeren in onze dorpen en het buitengebied, zowel fysiek als sociaal. We trekken bijvoorbeeld veel geld uit voor verbetering van de openbare ruimte, participatie, mobiliteit en verkeersveiligheid. Er gaat meer geld naar het verenigings- en culturele leven. We planten veel nieuwe bomen en planten aan en stimuleren biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. En natuurlijk besteden we een belangrijk deel van ons gemeentebudget (50%) aan het sociaal domein.”

Financieel perspectief op de langere termijn


De financiële verhouding tussen het rijk en de gemeenten is wel in beweging. Wethouder Nijhuis: ”Zoals ik al eerder heb verteld, pakken de herverdeelvoorstellen van de minister slecht uit voor de gemeente Losser, vooral ook in vergelijking met veel omliggende gemeenten. Een structurele verlaging van de jaarlijkse rijksbijdrage aan de gemeente Losser van ruim € 1,3 miljoen dreigt, dat is € 60 per inwoner. Daar leggen we ons dus niet zomaar bij neer. We zijn volop bezig met de lobby. Gelukkig verwachten we ook positieve bijdragen van het rijk. Bijvoorbeeld een hogere rijksbijdrage om de tekorten in het sociaal domein (jeugdzorg) te beperken. Voor de nieuwe begroting kiezen we hierin overall voor een neutrale insteek: we houden voor het meerjarenbeeld (de jaren 2023 tot en met 2025) géén rekening met de mee- of tegenvallers, omdat deze ten opzichte van elkaar redelijk in evenwicht lijken te zijn.”

Begroting Gemeente Losser beslaat ruim 65 miljoen euro


In de begroting van de gemeente Losser gaat komend jaar ruim 65 miljoen euro om. Daarvan wordt 50% (32,5 miljoen euro) besteed in het sociale domein, 30% (19,2 miljoen euro) in het fysieke domein en 20% (13,6 miljoen euro) wordt uitgegeven aan dienstverlening & bestuur. 

Begroting wordt in november besproken en vastgesteld in de gemeenteraad


Volgens de planning wordt over de programmabegroting tijdens de raadsvergadering van 9 november besloten in de gemeenteraad. Daarvoor, in de oordeelsvormende vergadering op 2 november, komen de politieke vragen aan de orde.
 

Programmabegroting