B&W presenteert Programmabegroting 2023-2026

Het college presenteerde vanmorgen de programmabegroting voor de periode 2023 t/m 2026. Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Deze coalitie realiseert haar ambities met een structureel sluitende begroting, waarbij we investeren in mensen en hun omgeving. Wij willen de uitdagingen van deze tijd integraal en samen met inwoners, bedrijven en organisaties oppakken.’ 

Zoals gebruikelijk in de gemeente Losser worden de heffingen aangepast op prijs- en loonindex en is er dus geen sprake van extra verhogingen. Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Ik ben blij dat wij een solide begroting met een stevige weerstandsratio kunnen presenteren. Dit maakt het mogelijk om te kunnen investeren in onze ambities’. 

Iedereen kan meedoen 

De gemeente Losser streeft naar een samenleving waar alle inwoners volwaardig kunnen meedoen. Marian Oosterbroek: ‘Binnen het sociaal domein wordt daar flink aan gewerkt en dat zullen we de komende jaren verder versterken. Denk daarbij ook aan kansengelijkheid in het onderwijs’. Wethouder Jaimi van Essen: We pakken komende periode drie schoolgebouwen aan: De Veldzijde, Mariaschool en de Pax Christi. Tegelijkertijd investeren we niet alleen in stenen en gebouwen, met het onderwijs willen we werken aan een breed aanbod op school voor de Losserse kinderen. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding, maar ook aan sport en cultuur’. Marian Oosterbroek vult aan: ‘Het opstellen van een lokale inclusie-agenda helpt ons om onze ambitie te realiseren’.

Een goede basis 

Juist in tijden waarin inwoners met veel onzekerheden geconfronteerd worden, gelooft dit college erin dat een goede stabiele basis belangrijk is voor een kansrijke toekomst. ‘Zo stijgen onze minimavoorzieningen ter bestrijding van kinderarmoede. Jonge kinderen hebben in hun leven immers nog weinig keuzes kunnen maken. Zij mogen hun leven niet starten met een achterstand’, aldus wethouder Jimme Nordkamp. De gemeente heeft geen rol in het verdelen van inkomens. Wel wil ze haar verantwoordelijkheid nemen in het voorkomen van financiële problemen van inwoners. Jimme Nordkamp: ‘Dit doen wij allereerst door mensen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van passend werk voor de langere termijn. Daarnaast willen we energiearmoede voorkomen door te helpen bij verduurzaming. Bijvoorbeeld door bij prestatieafspraken met Domijn in te zetten op minimaal een huurbevriezing voor de slechtst energiebesparende huurwoningen’. 

Wonen 

Fijn kunnen wonen, werken en recreëren in onze dorpen is essentieel voor de leefbaarheid, volgens Jimme Nordkamp. ‘Om onze doelen op het gebied van betaalbaarheid en het huisvesten van senioren en starters te behalen, moeten we het woonvraagstuk anders bekijken. We kunnen dat niet enkel aan de markt overlaten. Ook zijn levendige en economisch goed functionerende dorpscentra van belang. Daarom gaan we bijvoorbeeld in Overdinkel met een sociaaleconomisch herstructureringsprogramma aan de slag’. 

Veiligheid/criminaliteit

 Het is belangrijk om je veilig te voelen in je eigen omgeving en ook daar gaat de coalitie mee aan de slag. Burgemeester Gerrit Jan Kok: ‘We focussen op verschillende vormen van ondermijning, zoals handel in drugs, (arbeids)uitbuiting en fraude.’ De gemeente wil werken aan het vergroten van de weerbaarheid en alertheid van haar inwoners, zo vertelt Marian Oosterbroek. ‘We reserveren een half miljoen voor ondermijning en Bibob: voorkomen waar het kan, optreden waar het moet. Voor een effectieve aanpak daarvan gaan we op de gebieden zorg, jeugd en veiligheid meer integraal samenwerken’.

 Duurzaamheid

Jaimi van Essen: ‘We leven in de gemeente Losser in een prachtig landschap. Om al dat moois in onze omgeving te kunnen behouden, is het cruciaal dat we stappen zetten om te vergroenen en te verduurzamen. En iedereen moet mee kunnen doen met verduurzamen. We storten 250.000 euro in een Lossers energiefonds om inwoners te helpen die zelf moeilijk kunnen verduurzamen. Voor het uitvoeren van het klimaatakkoord in de gemeente Losser komt jaarlijks 0,8 miljoen euro’. Verduurzaming kan het best op een manier die mens én natuur steunt, vindt hij: ‘We storten daarom ook 1 miljoen euro in een fonds om natuur te behouden en te werken aan nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld voor agrariërs. Ons mooie landschap onderhouden dat moet lonen’. 

Participatie en dienstverlening 

De grote uitdagingen in de samenleving vragen om meer lef en ambitie in de samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties. Marian Oosterbroek: ’Daarom zetten we stevig in op de doorontwikkeling van inwonerparticipatie en gaan we een impuls geven aan onze dienstverlening. Die moet laagdrempelig en betrouwbaar zijn met ruimte voor contact’.  

Met oog op de toekomst  

In deze onzekere tijden met onder andere inflatie en krapte op de arbeidsmarkt is deze begroting ambitieus te noemen. Daarnaast wordt onze gemeenschap komende jaren met verschillende ontwikkelingen geconfronteerd. Denk hierbij aan de stikstofcrisis en haar gevolgen voor onze agrariërs, de opgave om vluchtelingen op te vangen als gevolg van de asielcrisis en de verwachte toename van armoede. Marian Oosterbroek: ‘Met deze begroting vertrouwen we erop dat we voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst’. 

 

Klik hier voor het document programmabegroting 2023 naar raad