Besluit omgevingsvergunning Willemsweg 3, 7582 PW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
08-08-2018
Einddatum
19-09-2018
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een kikkerpoel op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.
Datum bekendmaking 30 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.