Ontwerp-bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471, Glane”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7585PD 467
  • 7585PD 471
Publicatiedatum
07-01-2021
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471, Glane”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 januari 2021 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471, Glane” met ID nummer NL.IMRO.0168.0013PH01-0301.

Beschrijving

Omschrijving plan

Naar aanleiding van de sluiting van seksclub Eldorado in 2014 heeft de gemeenteraad op 7 januari 2020 een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel Gronausestraat 467-471 te Glane. Met dit voorbereidingsbesluit zijn de gebruiksmogelijkheden voor het perceel met opstallen beperkt tot het feitelijke gebruik op dat moment. Het voorbereidingbesluit is een jaar lang geldig. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de maximale gebruiksmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan, inclusief het gebruik als seksclub, weer van kracht worden. Dit tenzij voor het verstrijken van de termijn een nieuw bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt hieraan voldaan. 
Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan blijft het huidige gebruik gelijk. Dit met uitzondering van de mogelijkheid om een deel van het pand te kunnen gebruiken als seksclub. Dit komt te vervallen. Ook is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt om het bestemmingsplan te wijzigen voor de bouw van zes grondgebonden woningen. Daarmee wordt alvast een voorschot genomen op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling ter plaatse zoals vastgelegd in de ‘Structuurvisie Losser’. 

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 7 januari 2021 tot en met woensdag 17 februari 2021 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 januari 2021

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant

Bijlagen