Besluit omgevingsvergunning Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RV 51
Publicatiedatum
18-12-2020
Einddatum
29-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 beuken op het perceel Oude Dijk 51, 7588 RV Beuningen.
Datum bekendmaking 18 december 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.