Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7587NJ 84 d
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Bentheimerstraat 84D, 7587 NJ de Lutte te verlenen.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 4 maart tot en met woensdag 14 april 2021ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.