Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Mensmanweg 1, 7588 PG Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PG 1
Publicatiedatum
01-04-2021
Einddatum
13-05-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Mensmanweg 1, 7588 PG Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het restaureren/verbouwen van een boerderij op het perceel Mensmanweg 1, 7588 PG Beuningen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 20Z01974.
Het bovengenoemde besluit ligt met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021 ter inzage in ’t Losser hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser. 
 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
•    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
•    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.