Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument Paandersdijk 9

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588PZ
Publicatiedatum
02-06-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument Paandersdijk 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat zij bij besluit van 25 mei 2021 op grond van op grond van artikel 3, lid 1 van de ‘Erfgoedverordening gemeente Losser’ een vijftal gebouwen ter plaatse van het erf Paandersdijk 9 te Beuningen heeft aangewezen als gemeentelijk monument. 

Beschrijving

Beschrijving

Aan de Paandersdijk 9 te Beuningen bevindt zich boerderij Austie, voorheen ook welbekend als erve ‘de Scholten’. Er is sprake van een bijzonder en waardevol ensemble, waarbij uit onderzoek van Het Oversticht is gebleken dat een vijftal gebouwen in aanmerking kan komen als gemeentelijk monument, vanwege de hoge cultuurhistorische en bouwhistorische waarden. Het gaat specifiek over de volgende opstallen: de tweekapsboerderij, de vakwerkschuur/wagenloods, een grote schuur zonder zijwanden, de voormalige melkstal en een kippenhok. Deze bebouwing is op dit moment niet aangewezen als gemeentelijk monument, dan wel op een andere wijze beschermd. Toekenning van een beschermde status als gemeentelijk monument is gewenst om het monumentale karakter van de bebouwing op lange termijn te waarborgen en op deze wijze instandhouding te garanderen. Het college is bevoegd om met toepassing van artikel 3, lid 1 van de “Erfgoedverordening gemeente Losser” bebouwing aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Ter inzage

Het ontwerp aanwijzingsbesluit met de daarbij behorende bijlagen ligt met ingang van 3 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes. 

Procedure

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl

Losser, 2 juni 2021

Bijlagen