Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581BT 61
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning tweede fase voor het bouwen van een ecologische schuurwoning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10045, toekomstig adres Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser verlenen.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 25 maart 2021 tot en met woensdag 6 mei 2021 ter inzage in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.

 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.