Besluit omgevingsvergunning Allemansweg 93, 7582 HM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582HM 93
Publicatiedatum
08-04-2021
Einddatum
20-05-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Allemansweg 93, 7582 HM Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het verplaatsen van een schuur op het perceel Allemansweg 93, 7582 HM Losser.
Datum bekendmaking 8 april 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.