Besluit omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PX 135
Publicatiedatum
12-01-2021
Einddatum
23-02-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het vergunningsvrije bijgebouw buiten het bouwvlak op het perceel Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser.
Datum bekendmaking 12 januari 2021.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.