Ontwerp-visie Warmtevisie Noordoost Twente

Type bekendmaking
voorbereidingsbesluit
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AH 1
Publicatiedatum
10-01-2020
Einddatum
21-02-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp-visie Warmtevisie Noordoost Twente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van vrijdag      10 januari 2020 gedurende 6 weken voor ingezetenen en belanghebbenden ter inzage ligt de ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente”.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van vrijdag      10 januari 2020 gedurende 6 weken voor ingezetenen en belanghebbenden ter inzage ligt de ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente”.

Omschrijving

De ontwerp-visie biedt een visie hoe de 4 Noordoost Twentse gemeenten de overgang naar aardgasloze woningen willen vormgeven. In deze visie wordt weergegeven hoe dorpen en wijken met de huidige inzichten en techniek het beste van het aardgas af kunnen. In de bijbehorende routekaart staat een planning in jaren voor de aanpak per woonwijk.

 

Inzien ontwerp-visie

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen op de ontwerp-visie kenbaar te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

 

De ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente” kan met ingang van 10 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Warmtevisie Noordoost Twente

 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de ontwerp-visie.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

 

Losser, 8 januari 2020

Procedure

Inzien ontwerp-visie

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen op de ontwerp-visie kenbaar te maken. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

 

De ontwerp-visie “Warmtevisie Noordoost Twente” kan met ingang van 10 januari 2020 tot en met 20 februari 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De ontwerp-visie is ook digitaal te raadplegen via www.losser.nl/bekendmakingen en www.overheid.nl

 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen op de ontwerp-visie.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.