Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
05-02-2020
Einddatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser te verlenen. De aanvraag heeft zaaknummer 19Z03146.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 6 februari 2020 tot en met woensdag 28 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.