Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1344 aan de Dorpstraat in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser O 1344
Publicatiedatum
21-01-2020
Einddatum
03-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 berken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1344 aan de Dorpstraat in de Lutte.
Datum bekendmaking 21 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.