Besluit omgevingsvergunning Gildehauserweg 18A, 7581 PG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PG 18
Publicatiedatum
21-01-2020
Einddatum
03-03-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Gildehauserweg 18A, 7581 PG Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woning en de daarbij bouwwerken op het perceel Gildehauserweg 18A, 7581 PG Losser.
Datum bekendmaking 21 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.