Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Lutterstraat 138, 7581 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7581PL 138
Publicatiedatum
22-04-2020
Einddatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Weigeringsbesluit omgevingsvergunning Lutterstraat 138, 7581 PL Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 26 eikenbomen en 5 dennenbomen op het perceel Lutterstraat 138, 7581 PL Losser.
Datum bekendmaking 22 april 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.