Besluit omgevingsvergunning op het perceel Grimberge 4 in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10219

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 10219
Publicatiedatum
17-04-2020
Einddatum
29-05-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Grimberge 4 in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10219.
Datum bekendmaking 17 april 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.