Besluit omgevingsvergunning Oale Weg 2, 7582 CP Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser P 259
Publicatiedatum
13-02-2020
Einddatum
26-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Mekkelhorsterstraat 34, 7588 PK Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 259.
Datum bekendmaking 13 februari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.