Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
25-03-2020
Einddatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf en BSO De Bonte Koe op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser. 
Het bovengenoemde besluit ligt met bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Losser. 

 

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
-    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
-    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.