Besluit omgevingsvergunning Tiekenveenweg 41, 7586 SC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586SC 41
Publicatiedatum
16-03-2020
Einddatum
27-04-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Tiekenveenweg 41, 7586 SC Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 eikenbomen op het perceel Tiekenveenweg 41, 7586 SC Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1030.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.