Besluit omgevingsvergunning Middelkampweg 2A, 7587 ML de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
gedeeltelijk verleend
Locatie (perceel)
  • Losser D 4699
Publicatiedatum
07-02-2020
Einddatum
20-03-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1 inlandse eik en te weigeren voor het kappen van 1 beukenboom op het perceel Middelkampweg 2A, 7587 ML de Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.