Beoordeling aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser N 4199
Publicatiedatum
19-02-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat zij hebben besloten dat voor de ontwikkeling zoals die is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink” géén m.e.r.-procedure (Milieu-effectrapportage) doorlopen hoeft te worden.

Beschrijving

De voorgenomen activiteit leidt niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink” voorziet in de herbouw van rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink als burgerwoning inclusief ontsluitingsweg.

Stukken inzien

Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 20 februari 2020 voor een periode van zes weken ter inzage. 

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

 

Procedure

Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, in dit geval de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”.

Bijlagen