Concept-detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
18-03-2020
Kaart behorende bij: Concept-detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 19 maart gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het concept “detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser”.

Beschrijving

Omschrijving detailhandelsvisie en flankerend beleid

Door structurele veranderingen in het winkellandschap (veranderend koopgedrag door onlineaankopen, een vergrijzende en krimpende bevolking en een teruglopend winkelbestand) staat het ruimtelijk functioneren van de winkelcentra in Losser onder druk.

Daarom is een detailhandelsvisie opgesteld om te komen tot evenwichtige, vitale en aantrekkelijke winkelgebieden in de gemeente Losser.

De detailhandelsvisie omschrijft de ruimtelijke keuzes (welke detailhandel waar) en welk beleid gevoerd gaat worden om de gewenste detailhandelsstructuur te versterken. Flankerend beleid is er om de uitvoering van de visie te ondersteunen. Daarnaast biedt het een kader voor de toetsing van nieuwe initiatieven. In de visie zijn de opgaven per kern Losser, Overdinkel en De Lutte (maatwerk) uitgewerkt. Als onderdeel van flankerend beleid is er een subsidieverordening stimulering detailhandel kernwinkelgebieden opgesteld.

Inzien concept detailhandelsvisie en flankerend beleid

De concept-“detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser” kan met ingang van 19 maart 2020 gedurende zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. De visie en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op de concept “detailhandelsvisie en flankerend beleid gemeente Losser”. Het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen op de subsidieverordening, omdat dit de uitvoering van flankerend beleid betreft. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 18 maart 2020

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen