Besluit omgevingsvergunning Hogeboekelweg 54A, 7582 PR Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
gedeeltelijk verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PR 54
Publicatiedatum
06-01-2020
Einddatum
17-02-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hogeboekelweg 54A, 7582 PR Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 3 inlandse eiken en te weigeren voor het kappen van 1 inlandse eik aan de achterkant van de schuur op het perceel Hogeboekelweg 54A, 7582 PR Losser.
Datum bekendmaking 6 januari 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.