Verlengen beslistermijn Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587LD 4
Publicatiedatum
06-04-2020
Einddatum
18-05-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van en wagen/machineberging op het perceel Beuningerstraat 4, 7587 LD de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 21 mei 2020.
Datum bekendmaking 6 april 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.