Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Dinkeldal Zuid

Type bekendmaking
overig
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
12-02-2020
Kaart behorende bij: Provincie Overijssel, Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 Dinkeldal Zuid

Aanleiding

Dinkelland is in september 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Dinkeldal Zuid is een deelgebied van het Natura 2000-gebied Dinkelland. De natuurdoelen zijn vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan. De maatregelen voor Dinkeldal Zuid zijn nader uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 4 februari 2020 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Dinkeldal Zuid inclusief het inrichtingsplan en de vormvrije m.e.r.-beoordeling vastgesteld.

Beschrijving

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Dinkeldal Zuid

Voor het Natura 2000-gebied Dinkeldal Zuid geldt een gecombineerde opgave, namelijk het herstellen en versterken van de kwetsbare natuur en het vrij laten stromen van de Dinkel door deze natuur. Doel van de maatregelen die we nemen in Dinkeldal is het beschermen van de bossen en de bijzondere stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Dit betekent dat agrarische percelen langs de rivier natuur worden. Een andere doelstelling is om de Dinkel zelf zijn weg te laten bepalen door de natuur, deze wordt nu nog deels door de mens gestuurd. Zo krijgt Dinkeldal meer ruimte om te groeien en te bloeien.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen ecologische hoofdstructuur) gehaald.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Vanwege de voorgenomen ontgravingen en functiewijzigingen is het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk. In de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de effecten op het milieu in beeld gebracht.

Procedure

Terinzagelegging ontwerp-PIP

Het ontwerp-PIP Dinkeldal Zuid ligt van 18 februari tot en met 30 maart 2020 ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen.

Het ontwerp-PIP Dinkeldal Zuid, het inrichtingsplan, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en overige bijlagen zijn digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipDinkeldalzuid-on01.

Tevens zijn inkijkexemplaren beschikbaar op:
-    Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
-    Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Wat betekent dit voor u?

In de periode van 18 februari tot en met 30 maart 2020 kan een ieder een zienswijze indienen via natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van “Dinkeldal Zuid, nummer 3880485”.

Het is ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze in te dienen bij:
Provinciale Staten van provincie Overijssel
T.a.v. de heer Cees Ortelee
o.v.v. “Dinkeldal Zuid, nummer 3880485”
Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE

Voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, 038 – 499 79 15

Meer informatie?

Op 27 februari 2020 wordt een informatiebijeenkomst Natura 2000 Dinkeldal Zuid georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden.

Tijd:     16.00 – 21.00 uur    
Locatie:     Dorpshuis De Glaan, Gronausestraat 330a, 7585 PE GLANE

Tijdens de inloop kunt u de stukken zoals die ter inzage liggen inzien en vragen stellen.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u terecht bij de projectleider voor Dinkeldal Zuid, de heer Pieter-Jelle Damsté, p.damste@vechtstromen.nl, 088 220 33 33.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/dinkeldal