Kennisgeving definitief besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure hoek Oldenzaalsetraat en Lutterstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
09-09-2020
Einddatum
21-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, tweede fase te verlenen voor het bouwen van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen. De vergunning wordt in deze fase verleend voor de bouw (technische) activiteiten. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie H, nummer 9900. Deze aanvraag is in onze systemen geregistreerd onder zaaknummer 20Z01065.
Het definitieve besluit van de omgevingsvergunning en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 10 september tot en met woensdag 21 oktober 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.

Procedure

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
-     de naam en het adres van de indiener; 
-     de dagtekening; 
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
-     de gronden van beroep. 

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die: 
•    tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
•    aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt op de dag na de bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.