Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 120, 7581 CJ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CJ 120
Publicatiedatum
31-08-2020
Einddatum
12-10-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Gronausestraat 120, 7581 CJ Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel ter vervanging van de oude dakkapel op het perceel Gronausestraat 120, 7581 CJ Losser.
Datum bekendmaking 31 augustus 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.