Weigeringsbesluit omgevingsvergunning nabij Lutterkerkpad, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3688

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser G 3688
Publicatiedatum
27-11-2020
Einddatum
08-01-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor de legalisatie van geplaatste zonnepanelen op het agrarische perceel nabij Lutterkerkpad, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie G, nummer 3688. 
Datum bekendmaking 27 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.