Weigeringsbesluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (perceel)
  • Losser I 9135
Publicatiedatum
26-06-2020
Einddatum
07-08-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 4 bomen op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I, nummers 9135 en 9136 aan de Kopshofweg in Losser.
Datum bekendmaking 26 juni 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.