Vastgesteld bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
08-07-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 23 juni 2020 het  bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink” gewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp17021-0401 ligt met ingang van van donderdag 9 juli 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

De rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink bevond zich ooit aan de Beerninksweg 1 te Overdinkel. Begin 2009 is de rijksmonumentale vakwerkboerderij gedemonteerd en opgeslagen, met als doel het elders weer op te bouwen met behoud van zoveel mogelijk authentiek materiaal. Deze locatie is gevonden op een locatie gelegen in het buitengebied, globaal gelegen tussen de Matenweg en de Borgbosweg in Beuningen. Hier wordt een nieuw woonerf inclusief bijbehorende ontsluiting gerealiseerd. Het rijksmonumentale object Beernink wordt als burgerwoning herbouwd op het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3209. Tevens wordt een bijbehorende kapschuur gerealiseerd. De ontsluiting wordt gerealiseerd via het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 69. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemming noodzakelijk.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Er is een ambtshalve wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd. In de Nota van zienswijzen die als bijlage bij het vaststellingsbesluit is opgenomen, is deze wijziging beschreven.

Inzien bestemmingsplan

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink” kan met ingang van donderdag 9 juli 2020 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Een belanghebbende kan vanaf donderdag 9 juli 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt 6 weken na bekendmaking van dit besluit in werking, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 8 juli 2020

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen