Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PG 1
Publicatiedatum
06-05-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2020 het  “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Beschrijving

Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph03-0401 ligt met ingang van van donderdag 7 mei 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Omschrijving plan

Aan de Mensmanweg 1 te Beuningen bevindt zich een rijksmonument in de vorm van een vakwerkboerderijtje. Het object is al geruime tijd niet meer in gebruik, waardoor verval van de rijksmonumentale bebouwing optreedt. De huidige eigenaar is voornemens om de bebouwing te restaureren en in gebruik te nemen als burgerwoning. Op basis van het geldende bestemmingsplan is het gebruik als burgerwoning niet mogelijk. De herziening van het bestemmingsplan voorziet in de wijziging naar een woonbestemming om de gewenste situatie planologisch mogelijk te maken.

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen” kan met ingang van donderdag 7 mei 2020 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan vanaf donderdag 7 mei 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit treedt 6 weken na bekendmaking van dit besluit in werking, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Losser, 6 mei 2020

Publicatie
1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen