Ontwerpbesluit hogere grenswaarde op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
06-05-2020
Einddatum
17-06-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder voornemens is om voor: 
 

Beschrijving

Het realiseren van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat, nabij de rotonde Enschedesestraat, Gronausestraat, Lutterstraat en Oldenzaalsestraat in Losser een hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai vast te stellen. De vast te stellen hogere grenswaarde voor wegverkeerslawaai gelden voor: 
o    7 appartementen ten aanzien van weg Enschedesestraat met een hogere grenswaarde van max. 50 dB. 
o    4 appartementen ten aanzien van de weg Gronausestraat met een hogere grenswaarde van max. 50 dB. 
o    17 appartementen ten aanzien van weg de Lutterstraat met een hogere grenswaarde van max. 60 dB. 
o    10 appartementen ten aanzien van de weg Oldenzaalsestraat met een hogere grenswaarde van max. 57 dB. 
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 7 mei 2020 tot en met woensdag 17 juni 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop de ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, dan kan u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.