Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser H 9900
Publicatiedatum
30-04-2020
Einddatum
11-06-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

 

Beschrijving

Een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit en een verklaring van geen bedenkingen (hierna; VVGB) van de gemeenteraad. 
De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van het appartementencomplex Dinkelstaete met 22 appartementen. Het gebouw is gelegen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie H, nummer 9900. Deze aanvraag is in onze systemen geregistreerd onder zaaknummer 19Z03373.
Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit van de VVGB van de gemeenteraad, en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 7 mei 2020 tot en met woensdag 17 juni 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Daarbij wordt verzocht om in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking hebben op het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit van de VVGB van de gemeenteraad.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, dan kan u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.