Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Jöpkeweg 4, 7582 PB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7582PB 4
Publicatiedatum
06-05-2020
Einddatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Jöpkeweg 4, 7582 PB Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuur op de locatie, Jöpkeweg 4, 7582 PB Losser. De aanvraag heeft zaaknummer 19Z03176;
Het  ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 7 mei 2020 tot en met woensdag 17 juni 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.