Verlengen beslistermijn Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581BC 15
Publicatiedatum
28-10-2020
Einddatum
09-12-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw op een aan de achterzijde van de woning gelegen aanbouw op het perceel Hannekerveldweg 15, 7581 BC Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 13 december 2020.
Datum bekendmaking 28 oktober 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.