Verlengen beslistermijn op 5 locaties kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummer 856: sectie I, nummer 8821: sectie D, nummer 4645: sectie C, nummer 1064: sectie D, nummer 4655

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (perceel)
  • Losser Q 856
Publicatiedatum
18-09-2020
Einddatum
30-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het natuurvriendelijk vastleggen van enkele stukken oever van de Dinkel op 5 locaties kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie Q, nummer 856: sectie I, nummer 8821: sectie D, nummer 4645: sectie C, nummer 1064: sectie D, nummer 4655. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 29 oktober 2020.
Datum bekendmaking 18 september 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.