Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Holtweg 1 Beuningen, Lutterzandweg 15 de Lutte ”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcodes)
  • 7587LH 15
  • 7588PC 1
Publicatiedatum
03-09-2020
Einddatum
15-10-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Holtweg 1 Beuningen, Lutterzandweg 15 de Lutte ”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 3 september 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Holtweg 1 Beuningen-Lutterzandweg 15 de Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

In het ontwerp bestemmingsplan zijn de bestemmingsregels en de verbeelding voor de percelen Holtweg 1 te Beuningen (plaatselijk ook bekend als het Jan Wesselinkhoes) en de Lutterzandweg 15 te de Lutte (plaatselijk ook bekend als erve Beverborg) gewijzigd. Nabij het perceel Holtweg 1 is ook de mogelijkheid voor het aanleggen van een parkeervoorziening opgenomen.
De geldende bestemming “Maatschappelijke doeleinden” is gewijzigd in de bestemming “Gemengd”. Onder deze nieuwe bestemming zijn er ruimere gebruiksmogelijkheden met name ten aanzien van gevraagde horeca activiteiten.
Perceel Holtweg 1 Beuningen: Op deze locatie zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. In de begripsbepaling van het ontwerpbestemmingsplan is vermeld welke activiteiten daaronder worden verstaan. Tevens is nu voorzien in het toestaan van horeca activiteiten die nader zijn omschreven in bijlage 1 van het bestemmingsplan.
Perceel Lutterzandweg 15 de Lutte: Op deze locatie zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan. In de begripsbepaling van het ontwerp bestemmingsplan is vermeld welke activiteiten daaronder worden verstaan. Tevens is nu voorzien in het toestaan van horeca activiteiten die nader zijn omschreven in bijlage 1 van het ontwerpbestemmingsplan.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Holtweg 1 Beuningen, Lutterzandweg 15 de Lutte ” kan met ingang van donderdag 3 september 2020 tot en met woensdag 14 oktober 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 3 september 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.    Staatscourant

Bijlagen