Ontwerp “Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied, verzamelplan 2020”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
03-09-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp “Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied, verzamelplan 2020”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 3 september 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied, verzamelplan 2020”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging  van  de verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op verzoek van inwoners of andere betrokken instanties. Daarnaast wordt deze herziening gebruikt om een aantal ondergeschikte beleidswijzigingen door te voeren en enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad, te repareren. Zowel de verbeelding als de regels worden aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • uitbreiding van de baan van klootschiervereniging Java in combinatie met de aanplant van nieuwe natuur op landgoed “Oldenzaalseveen” nabij de Snippertweg,
  • het opnemen van een verbod op nieuwvestiging van geitenhouderijen waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale beleid zoals verwoord in de provinciale omgevingsverordening,
  • het omzetten van diverse perecelen grond naar een natuurbestemming op verzoek van eigenaar Natuurmonumenten.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0168.bp008vp20-0301) kan met ingang van 3 september 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 2 september 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.    Staatscourant

Bijlagen