Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7588RA 7
Publicatiedatum
02-09-2020
Einddatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een jongveestal en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Nijenhaerweg 7, 7588 RA Beuningen. De aanvraag heeft zaaknummer 20Z01279.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met ingang van donderdag 3 september 2020 tot en met woensdag 14 oktober 2020 ter inzage in ’t Lossers hoes. 
Gelet op de Coronamaatregelen kunnen deze bescheiden op verzoek ook digitaal toegezonden worden.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijze in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen wilt indienen, kunt u een afspraak maken met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.