Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10045, naast Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7581BT 61
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10045, naast Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecologische schuurwoning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 10045, naast Lutterstraat 61, 7581 BT Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 7 januari 2021.
Datum bekendmaking 24 november 2020.
 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
-    uw naam en adres;
-    de dagtekening;
-    een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.