Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel”  

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BZ 308
Publicatiedatum
03-12-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel”  

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2020 het  bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel” heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.p008vzp17022-0401 ligt met ingang van van donderdag 3 december 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Aan de Hoofdstraat 308 en 309 zijn twee winkelpanden aanwezig, beiden met een mogelijkheid voor een bedrijfswoning. In dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt dat boven de winkel aan de Hoofdstraat 309, binnen het bestaande pand, twee appartementen kunnen worden gebouwd. De mogelijkheid voor een bedrijfswoning voor beide percelen komt te vervallen. Bovendien wordt voor beide percelen, in lijn met de feitelijke en vergunde situatie, de bestemming ‘Detailhandel’ opgenomen. 

Inzien bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel” kan met ingang van donderdag 3 december 2020 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

Beroep

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht kan vanaf donderdag 3 december 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt 6 weken na bekendmaking van dit besluit in werking, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Losser, 2 december 2020

Publicatie

1.    De week van Losser
2.     www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.    Staatscourant 

Bijlagen