Besluit omgevingsvergunning Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
23-11-2020
Einddatum
04-01-2021
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een dak, het renoveren en wijzigen van de gevels en het uitbreiden en verbouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Schaapskooiweg 2, 7586 RJ Overdinkel.
Datum bekendmaking 23 november 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.