Publicatie vastgesteld bestemmingplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 63” 

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BL 63
Publicatiedatum
29-10-2020
Kaart behorende bij: Publicatie vastgesteld bestemmingplan “Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 63” 

Beschrijving

Het door de gemeenteraad van Losser op 6 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer NL.IMRO.0168.01BP010PH0-401 ligt met ingang van donderdag 29 oktober 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het voormalig partycentrum Drost aan de Hoofdstraat 63 te Overdinkel heeft de horecafunctie verloren. Het pand heeft een horeca bestemming en staat leeg. De eigenaar is voornemens om het pand inpandig te verbouwen tot 6 appartementen. Tevens worden bij het gebouw 8 parkeerplaatsen aangelegd.  Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is een herziening van het bestemming noodzakelijk. Het voorliggende plan voorziet in de mogelijkheid om 6 appartementen te realiseren.

Vaststelling bestemmingsplan

Er zijn geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingplan ingediend.

Inzien bestemmingsplan

Het  vastgestelde bestemmingsplan “Overdinkel 20104, partiële herziening Hoofdstraat 63 ” kan met ingang van donderdag 29 oktober 2020 voor een periode van zes weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende kan vanaf donderdag 29 oktober 2020 tegen dit besluit per brief beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Procedure

Procedure Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt 6 weken na bekendmaking van dit besluit in werking, tenzij binnen de termijn van terinzagelegging in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Losser, 28 oktober  2020

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen