Besluit omgevingsvergunning parkeerplaats aan de Langenkamp, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4631

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser N 4631
Publicatiedatum
21-10-2020
Einddatum
02-12-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een winkelwagenstalling op een perceel bij de parkeerplaats aan de Langenkamp, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N, nummer 4631.
Datum bekendmaking 21 oktober 2020. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.