Kennisgeving ontwerp besluit uitgebreide voorbereidingsprocedure kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie Q, nummer(s) 473, 474, 476, 521, 535, 553, 633, 1677, 1678, 1679 en 1680

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (perceel)
  • Losser Q 473
Publicatiedatum
26-08-2020
Einddatum
07-10-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het deels verleggen van de Glanerbeek, en het herinrichten van de omliggende gronden. De aanvraag heeft betrekking op gronden gelegen tussen Gronausestraat (Mullermansbrug) en Glanergrensweg (Klooster Glaan brug), en op gronden nabij Glanerbeekweg en ten zuiden van de Glanergrensweg (Klooster Glaan brug). De gronden waarop de werkzaamheden plaatsvinden zijn kadastraal bekend als gemeente Losser, sectie Q, nummer(s) 473, 474, 476, 521, 535, 553, 633, 1677, 1678, 1679 en 1680. Het zaaknummer van de aanvraag is 20Z00211.
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 27 augustus 2020 tot en met woensdag 7 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis ter inzage in ’t Lossers hoes. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
 

Procedure

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. 
Voor nadere informatie, het inzien van de bescheiden, en/of het indienen van zienswijzen kan u contact opnemen met het team Plannen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377391.