Besluit omgevingsvergunning Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RW 16
Publicatiedatum
11-06-2020
Einddatum
23-07-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een mantelzorgwoning op het perceel Goormatenweg 16, 7586 RW Overdinkel.
Datum bekendmaking 11 juni 2020.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.