Inspraak: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Inspraak: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil de gemeenteraad voorstellen de huidige “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Losser 2020  (vastgesteld op 10 december 2019) in te trekken en een nieuwe Verordening maatschappelijke Ondersteuning gemeente Losser 2021 vast te stellen.

Beschrijving

Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in werking getreden. Naar aanleiding van deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening maatschappelijke ondersteuning in werking getreden. Jaarlijks wordt bekeken of  de verordening dient te worden aangepast. Dit is in 2019 voor het laatst gebeurd. Naar aanleiding jurisprudentie en de uitvoeringspraktijk moet de verordening maatschappelijke ondersteuning worden gewijzigd. Daartoe is een ontwerp Verordening opgesteld.

Op grond van de Inspraakverordening Losser 2004 krijgen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken) vooraf de gelegenheid hun zienswijzen daarover kenbaar te maken.

Daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van de in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure. Het ontwerp is tevens te raadplegen op de website van de gemeente Losser en op www.overheid.nl

Daarom ligt met ingang van 22 september  tot en met 3 november 2020 het ontwerp van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Losser 2021 bij de receptie van het gemeentehuis gedurende de openingstijden op maandag t/m vrijdag ter inzage.

Tot en met 3 november 2020 kunnen de genoemde ingezetenen en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Verordening.

Procedure

Een schriftelijke zienswijze dient u - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats en handtekening - te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB  Losser.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en/of het verkrijgen van nadere informatie kunt u contact opnemen met onze medewerker, mevrouw R. Nassár 06 20628312.

Bijlagen