Beluit verlengen beslistermijn Zwaluwstraat 72, 7587 BM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587BM 72
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Beluit verlengen beslistermijn Zwaluwstraat 72, 7587 BM de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping in de achtertuin op het perceel Zwaluwstraat 72, 7587 BM de Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 26 augustus 2020.
Datum bekendmaking 14 juli 2020.

 

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.